Bemutatkozik az Isaszegi Települési Értéktár

Az ITÉB bemutatkozása 2018.03.24-én a Muharai Elemér néptánc találkozó országos továbbképzésén a Dózsa György Művelődési Otthonban. 

” Bemutatkozik az Isaszegi Települési Értéktár
A közösségben eltöltött idő, hatalmas összetartó és embert formáló erővel bír. Ezért alapvető feladat a népi kultúra és hagyomány legszélesebb körű felkutatása, feltárása, megismertetése és a jelenbe való beépítése.
Ezeket az értékeket meg kell őrizni, át kell örökíteni. Erre hivatottak a Helyi Értéktár Bizottságok, köztük az isaszegi is.
TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf(1754-1838) francia államférfi, diplomata mondta Napoleonnak:
„Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz.”Hát ezt nem hagyhatjuk! Gondolom, hogy ebben egyetértünk. Ebből következik, hogy Nemzeti értékeink, helyi értékeink megőrzése mindannyiunk közös érdeke. A nemzeti-települési örökség nagyrabecsülése és védelme hozzájárul az új generációk nemzeti hovatartozásának kialakításához.

A 2000-es években egy mozgalom indult el azzal a céllal, hogy a magyarság, magyar nemzet értékeit összegyűjtse, értéktárakba rendezze. E törekvés hatására született meg végül a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a „A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról” szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet, melyek lehetőséget biztosítanak a településeknek, hogy összegyűjtsék helyi értékeiket.
Isaszeg Város Önkormányzata élt a lehetőséggel és 2013-ban létrehozott egy szervezetileg önálló Települési Értéktár Bizottságot, elfogadta annak szervezeti és működési szabályzatát a 163/2013.(VI.18) Kt. határozatával. Ennek alapján, szellemében az elmúlt időszakban összegyűjtöttük, a törvényi előírásoknak megfelelően csoportosítottuk, tanulmányoztuk, feldolgoztuk a helyben található értékek egy részét. Ennek a munkának sohasem lesz vége, hisz mindig teremtődnek új értékek.

A bizottság elnöke: Verseczkyné Sziki Éva. Tagjai: Valkony Antal tanár úr (aki maga is egy helyi érték: több évtizedes munkával létrehozta saját Értéktárát, mely nagyban segíti munkánkat képeivel, filmjeivel, dokumentumaival. Van köztünk képviselőasszony (Mészáros Gusztávné), múzeumi gyűjteménykezelő (Szmolicza József) és (Majsa Györgyné) nyugalmazott könyvtárvezető.

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen számtalan kincs található Isaszegen. Nagy történelmi múlttal és gazdag hagyományokkal rendelkezünk. Erkölcsi kötelességünk ezeket megőrizni és átadni az utánunk jövő nemzedéknek, amely nemzetépítő, nemzetegyesítő feladatot is jelent.
Olyan időszakot élünk, amit sok szempontból a széthullás, de az újraépítkezés is jellemez. Olyan kihívásokkal vagyunk kénytelenek szembenézni, mint a globalizáció.
E munka révén erősödik a nemzettudatunk és a település, illetve az ország imázsa, a magyarság egészének összefogása, közösségépítése. Az értékek felkutatása, gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban.

Célunk:
• minél több embert, szervezetet, intézményt bevonni a gyűjtésbe, feltárásba
• minél szélesebb körben megismertetni itthon és külföldön (kiállítások, rendezvények, turisztikai rendezvények)
• a mindennapi életünk részévé tenni
• gondoskodni fennmaradásukról, védelmükről
• kiemelni a kimagasló értékeket, az egyedit (Pest Megyei Értéktár – Honvédszobor-Öregtemplom-Tavaszi Emlékhadjárat (Isaszegi Történelmi Napok). Utóbbi felterjesztve hungarikummá.

A következőkben ennek a munkának a fontosságáról és a hogyanjáról olvashatnak.
A nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún. Nemzeti Értékek Piramisában történik.
A lokális települési értéktárak mintájára hozták létre a megyei értéktárakat a megyei önkormányzatok, a Magyar Értéktárat pedig a helyi, ágazati és külhoni értéktárak összesítése során a Hungarikum Bizottság állítja össze. Ez jogosult arra is, hogy a kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző nemzeti értékeket hungarikummá minősítse.

Évente szükség szerint, de legalább 2-3 alkalommal tarunk ülést, melyekről jegyzőkönyvet készítünk. Döntéseinkről, állásfoglalásainkról határozatot hozunk. Minden év szeptemberében pedig beszámolunk a Képviselő Testületnek az elmúlt egy év munkájáról. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségeket az Önkormányzat biztosítja a Művelődési Otthon költségvetésében.
Ha valakinek eszébe jutna, hogy ajánljon a saját Települési Értéktárába egy helyi értéket, akkor azt a következők szerint teheti meg a törvény és a kormányhatározat szerint:
Tájékozódik a Polgármesteri Hivatal honlapján arról, hogy van-e Települési Értéktár a lakóhelyén.
Bárki tehet javaslatot: magánszemélyek, intézmények, civil szervezetek stb. a rendelet által meghatározott formanyomtatvány „Ajánlólap” kitöltésével.
Az értékeket a gyűjtés során a következő nyolc szakterületenkénti kategóriák szerint kell rendszerezni:
1. agrár¬ és élelmiszergazdaság
2. egészség és életmód: Thinagl Szerafin, idén Dr. Sáska László
3. épített környezet
4. ipari és műszaki megoldások
5. kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
6. sport;
7. természeti környezet;
8. turizmus és vendéglátás

A javaslatok beadása folyamatos. A beérkezett javaslatról az Értéktár Bizottság 90 napon belül dönt. Szükség esetén a javaslattevőt hiánypótlásra kéri fel. Az Értéktár Bizottság döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt. Amennyiben a döntés pozitív, az Értéktárba felvett helyi érték adatait a Bizottság közzéteszi a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely honlapján. Azután megküldi a Megyei Értéktárnak. Mérlegelve a helyi nemzeti érték ritkaságát, különlegességét javasolhatja a Megyei Értéktárba: így nagyobb nyilvánosságot nyernek, növelik a település hírnevét, s közvetve a turizmus és a gazdaság fellendüléséhez is hozzájárulhatnak. A Magyar értéktárba kerülnek a hungarikumok (egyedülálló értékek).

Észrevételeiket, javaslataikat megtehetik: polgármester, Megyei közgyűlés elnöke
1.) elektronikusan: idgymo@gmail.com e-mail címre való megküldéssel
2.) postai úton: a javaslat teljes anyagát elektronikus adathordozón mellékelve (cím: Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely, 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Kérjük, hogy írják rá: „Javaslat az Isaszegi Települési Értéktárba való felvételre”
3.) személyesen: a 2. pontban leírtak szerint
A benyújtás határideje: folyamatos
A helyi sajtóban is közzétettük felhívásunkat, a helyi értékek feltárásába és feldolgozásába folyamatosan szeretnénk bevonni a helyi civil szervezeteket és intézményeket is! A felvett értékek sora folyamatosan bővül majd. Legyen sok örömünk ebben a szép és „értékes” gyűjteményben! Szeretnénk láthatóvá és szerethetővé tenni a minket körülvevő értékeinket, kincseinket.
„Kultúrát nem lehet örökölni- Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának”- Kodály Zoltán
Köszönöm a figyelmet!
Majsa Györgyné”

Megosztás:

Az isaszegi művelődési otthon honlapja