FIGYELEM! VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁSBAN

I. 2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA
 
Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a gépjárműadóztatás kérdését.
 
2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

 
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat továbbra is Isaszeg Város Önkormányzati Adóhatósága végzi.
 
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:
Isaszeg Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla:
11742056-15391528-08970000
 
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
 
2021. január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.
 
Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu /
 
A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni https://kormany.hu/penzugyminiszterium
 
II. VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA
 
2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál ( NAV) lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
 
2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani. Így a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA lesznek ÁNYK formátumban elérhetők.
 
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.
 
Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul
 
Isaszeg Város Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára:
11742056-15391528-03540000 kell teljesíteni.
 
III. AZ IPARŰZÉSI ADÓBAN MÁR NINCS FELTÖLTÉSI
KÖTELEZETTSÉG
 
A 2020-as adóévben /2020. július 15-től/ már nem kell a 2020. évi helyi iparűzési adóelőleget kiegészíteni, azaz feltölteni. Ez a szabály az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkozik.
 
A korábbi szabályozás (1990. évi C. tv. 41. § (9)) értelmében, a megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kellett egészítenie annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelű vállalkozónak, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.
 
A feltöltés határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja, tehát december 20-a volt.
 
E rendelkezés 2020. július 15-én hatályát vesztette, ami azt jelenti, hogy a helyi iparűzési adóalanyoknak/vállalkozásoknak az adóévben már befizetett előlegeket nem kell az évi várható adó összegére kiegészíteniük, és az erről szóló bevallást /legyen az nullás/ sem kell benyújtaniuk.
 
Elegendő az adót a jövő évi bevalláskor megfizetni. Önként – természetesen – lehetőség van előleg ill. adórész fizetésére.
 
A helyi iparűzési adóval kapcsolat befizetéseket Isaszeg Város Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára 11742056-15391528-03540000 kell teljesíteni.
 
IV. IV. KORONAVIRUS- VILÁGJÁRVÁNY ÉS AZ IPARŰZÉSI ADÓ ÖSSZEGÉNEK CSÖKKENTÉSE
 
A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:
 
• A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
 
• A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz.
 
• A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
 
• Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
 
Isaszeg, 2021. január hó.
Polgármesteri Hivatal
 

Megosztás: